MasterPiece - ผลงานของบริษัทในกลุ่มดีเฮ้าส์

งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทในกลุ่มดีเฮ้าส์

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ที่ได้เริ่มจัดตั้งบริษัท ดีเฮ้าส์ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่บริการงานโครงการบ้านจัดสรร บริหารงานการก่อสร้าง บริการงานการตลาดและงานขาย เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
   บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการบ้านดี@แม่โจ้
   บริหารงานขาย โครงการบ้านดี@แม่โจ้
 • พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
   บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการบ้านกานต์รวี1
   บริหารงานขาย โครงการบ้านกานต์รวี1
 • พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
   บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการบ้านชญาโฮม1
   บริหารงานขาย โครงการบ้านชญาโฮม1
 • พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
   บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการบ้านชญาโฮม2
   บริหารงานขาย โครงการบ้านชญาโฮม2
 • พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
   บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง บ้านซายน์ เนเจอร์ โครงการ 1
   บริหารงานขาย บ้านซายน์ เนเจอร์ โครงการ 1
 • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
   บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง บ้านเซนส์ เนเจอร์ โครงการ 1
   บริหารงานขาย บ้านเซนส์ เนเจอร์ โครงการ 1
 • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
   บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการบ้านกานต์รวี 2
   บริหารงานขาย โครงการบ้านกานต์รวี 2
 • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
   บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง บ้านไอลิน แม่โจ้ โครงการ 1
   ดูแลรับผิดชอบด้านสินเชื่อและงานนิติกรรม บ้านไอลิน แม่โจ้ โครงการ 1
 • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
   บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการบ้านชญาโฮม 3
   บริหารงานขาย โครงการบ้านชญาโฮม 3
 • พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
   บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง บ้านเซนส์ เนเจอร์ โครงการ 2
 • พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
   บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง บ้านเซนส์ เนเจอร์ โครงการ 3
   บริหารงานขาย โครงการบ้านเซนส์ เนเจอร์ โครงการ 3
 • พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
   บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง บ้านเซนส์ เนเจอร์ โครงการ 4
   บริหารงานขาย โครงการบ้านเซนส์ เนเจอร์ โครงการ 4
 • พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
   บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการบ้านกานต์รวี 3
   บริหารงานขาย โครงการบ้านกานต์รวี 3
 • พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
   บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง บ้านไอลิน แม่โจ้ โครงการ 2
   ดูแลรับผิดชอบด้านสินเชื่อและงานนิติกรรม บ้านไอลิน แม่โจ้ โครงการ 2